contact flagflagflagflag

Nachádzate sa v : REKLAMAČNÝ PORIADOK

Reklamačný poriadok

V prípade výskytu akéhokoľvek poškodenia na tovare, sa zoznámte prosím s nasledujúcimi podmienkami a postupom reklamácie. Reklamácia u nás je jednoduchá, bezproblémová. Všetky náklady na prepravu reklamovaného tovaru do centrály sú v réžii zákazníka a náklady na spätné odoslanie vybavenej reklamácie v réžii prevádzkovateľa VitalEnergy k.s.

Zodpovednosť predávajúceho

Predávajúci pri predaji tovaru zodpovedá za to, že tovar v záručnej dobe má požadovanú akosť, množstvo, mieru a hmotnosť. Ak sa vyskytne na kúpenom tovare chyba, je kupujúci oprávnený uplatniť práva zo zodpovednosti, za chyby tovaru (reklamovať ho) v súlade s ust. § 18 ods. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa (ďalej len ako „Zákon“). Predávajúci je povinný prijať reklamáciu. Kupujúci nemá právo uplatniť si právo zodpovednosti za vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru

a) ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktorú neoznámil predávajúcemu v súlade s bodom 5.8. všeobecných obchodných podmienok,
b) ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru do konca záručnej doby tovaru,
c) ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim,
d) ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,
e) ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
f) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru,
g) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
h) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
i) ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou
či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
j) ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

Povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný prekontrolovať tovar pri prevzatí tovaru zbytočného odkladu do 24 hodín od prevzatia zásielky. Tovar je pri doprave bezpečne zabalený v obalovom materiáli. Pri preberaní tovaru vždy skontrolujte stav obalu a v prípade poškodenia obalu, skontrolujte tovar. Ak zistíte vonkajšie mechanické poškodenie zásielky, nepreberajte ju a so zástupcom prepravnej spoločnosti spíšte škodový zápis a tento si uschovajte. O takejto situácii nás bezodkladne informujte podľa platného reklamačného poriadku. Ak zistíte nekompletnosť dodávky, či mechanické poškodenie zapríčinené prepravou až po rozbalení tovaru, (do 24 hodín od doručenia), okamžite nám túto skutočnosť nahláste. Neskôr nebude reklamácia mechanického poškodenia a nekompletnosti dodávky uznaná. Pri osobnom odbere je kupujúci povinný skontrolovať si obsah balenia okamžite, dodatočné reklamácie nie sú akceptované len keď preukáže, že tieto chyby mal tovar už v čase prevzatia tovaru. Spotrebiteľ nie je oprávnený až do vyriešenia reklamácie s vadným tovarom akýmkoľvek spôsobom nakladať. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať záručné podmienky vrátane slovenského návodu na použitie a následne sa s týmito informáciami dôsledne riadiť. V prípade, že tovar, ktorý kupujúci reklamuje nemá chybu alebo sa naň nevzťahuje záruka, je povinný uhradiť náklady spojené s dopravou a vybavovaním reklamačného procesu. Kupujúci nemá nárok na reklamovanie vád, na ktoré bola poskytnutá zľava a o ktorých ho predávajúci informoval.

Oznámenie reklamácie

Reklamáciu nám prosím vždy najprv ohláste telefonicky a potom pošlite písomnou formou a to e-mailom alebo listom. Po nahlásení reklamácie počkajte na pokyny ako postupovať. Zistené chyby nám nahláste minimálne do 24 hodín od prevzatia dobierky. Následne bude s Vami dohodnutý spôsob a podmienky riešenia reklamácie. Tovar, ktorý reklamujete, je nutné vrátiť doporučene na adresu predajcu. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky podmienky. Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie.

Súčasťou reklamácie musí byť

•    poškodený (reklamovaný) tovar v originálnom balení
•    číslo faktúry resp.daňového dokladu alebo kópia faktúry resp.daňového dokladu
•    popis závady (druh a rozsah vád tovaru)
•    prípadná fotodokumentáciu
Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorej je povinný presne označiť reklamované vady v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona a poučiť spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

Pokiaľ ide o odstrániteľnú chybu tovaru

1.    predávajúci bezplatne, včas a riadne zabezpečí odstránenie chyby, alebo
2.    predávajúci chybný tovar vymení.
Pokiaľ ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú chybu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných chýb, a ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez chyby, predávajúci vybaví reklamáciu nasledujúcim spôsobom:
1.    výmenou tovaru za tovar iný, funkčný, rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo
2.    v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na chybný tovar.
Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú chybu považuje výskyt jednej odstrániteľnej chyby viac ako dvakrát.
Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných chýb považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných chýb súčasne.
Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.
Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie chyby tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie chyby tovaru vyčerpané a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú chybu, nie chybu rovnakého druhu, uplatňovať reklamáciu opakovane.

Uplatnenie reklamácie počas záručnej doby

Záručná doba je 24 mesiacov (pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná doba) a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru. Záručná doba je uvedená výrobcom, resp. distribútorom na každom výrobku. Záruku poskytujeme do doby spotreby uvedenej na obale. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením, znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa. Záruka sa nevzťahuje tiež na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zanikne.

Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť 1.1.2015

Za spoločnosť

VitalEnergy k.s.
Horská 23
831 02 Bratislava
Slovenská republika
tel: +421 948 043 423, +421 903 728 464
e-mail: waveex@waveex.sk;  waveexforlife@gmail.com
www.waveex.sk

 

VšEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKYREKLAMAČNÝ PORIADOKOCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOVKONTAKT
 • Waveex

 • Ochrana pred mobilným žiarením

 • Mobilné žiarenie

 • Mobily a zdravie

 • Škodlivý mobil

 • Škodí mobil ?

 • Elektrosmog

 • Elektormagnetické žiarenie

 • Elektromagnetické vlnenie

 • Ochrana pred žiarením

 • Žiarenie z mobilov

VITAL ENERGY K.S.
HORSKÁ 23
83102 BRATISLAVA

Vaša kontaktná osoba:
Slovensko a Česko
Telefón: +421 948 043 423
Telefón: +421 903 728 464

E-mail: waveex@waveex.sk

Ochrana osobných údajov (General Data Protection Regulation, skrátene teda GDPR)

Spracovanie a ochrana osobných údajov je zabezpečovaná spoločnosťou VitalEnergy v zmysle nariadenia Európske únie 2016/679 (EU GDPR) a Zákona o ochrane osobných údajov 18/2018 Z.z. účinného od 25.5.2018

ochrana pred mobilným žiarením